Kliento prarasto turto ar su turtu susijusios kitokios informacijos paieška

Įstatymų leidėjas nustatė teisę privatiems detektyvams teikti su turtu susijusias pobūdžio paslaugas: iš kliento pavogto, dingusio, iššvaistyto ar kitu būdu prarasto turto ar nuosavybės teisės į tą turtą patvirtinančio dokumento paieška; kitokios su turtu susijusios informacijos paieška (PDVĮ 21 str. 6 p.).

Kliento prarasto turto paieška

Vilniaus privačių detektyvų grupės „Rimanas ir partneriai“ detektyvų paslaugų gali prireikti tais atvejais, kai Jūsų turtą pagrobė, iššvaistė ar jis kitaip prarastas dėl nenustatytų asmenų veiksmų, kai turtą galėjo pasisavinti artimi ar pažįstami asmenys, taip pat, kai su turto dingimu galimai yra susiję darbuotojai.

Paslaugos tikslas

Pagrindinis tyrimo tikslas yra nustatyti prarasto turto ar nuosavybės teisės į tą turtą patvirtinančio dokumento būvimo vietą. Tyrimo metu iš esmės siekiama tiesiogiai aptikti prarastą kliento turtą- pinigus, dokumentus ar kitas vertybes. Taip pat tyrimo metu galimas ir netiesioginis rezultatas, t.y. asmens paskatinimas jį grąžinti (kai asmuo padeda jį surasti, pats „netikėtai“ jį suranda ar pan.) arba kai gaunamas asmens prisipažinimas ir įsipareigojimas atlyginti padarytą žalą. Paslaugos rezultatu reikėtų laikyti ir tyrimo metu aplinkai padaromą reikšmingą prevencinį poveikį – juo užkertamas kelias tolimesniems turto grobstymams; įtariamas asmuo patiria neigiamus išgyvenimus, paprastai vengia tą patirti pakartotinai; aplinkinių akyse sumenkęs asmens patikimumas (pavyzdžiui, buvo aptiktas jo melavimas, pagrįstai suabejota jo iškelta alibi ir pan.), gali esminiai pakirsti jo gerovės pagrindus ateityje; klientas gali tiesiog atsisakyti abejonių sukėlusio darbuotojo paslaugų ir pan.

Atliekamo tyrimo apimtis

Tyrimo metu aiškinamasi dėl turto dingimo aplinkybių, ieškomi dalyvavę, ar prie to prisidėję asmenys, taip pat nustatomi asmenys, ką nors žinantys apie turto dingimo aplinkybes, aiškinamasi asmenų elgesio motyvai, tikrinamas jų alibi.

Tyrimo formos

Tyrimo metu: asmenys apklausiami žodžiu ir raštu, atliktos apklausos įforminamos asmenų apklausos protokolais ar privataus detektyvo tarnybiniais pranešimais apie jam kitų asmenų suteiktą informaciją; specialisto kvalifikuotai apžiūrimi įvairūs objektai, teritorijos ar autotransportas, dėl to surašomi objektų apžiūros protokolai ar faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai; apie nustatytas aplinkybes gali būti surašomi tarnybiniai pranešimai; vykdomas objektų profesionalus stebėjimas ir gauta informacija fiksuojama audio, vaizdo, GPS techninėmis priemonėmis; naudojamos melui aptikti ir jo analizei skirtos techninės priemonės. Gauta informacija perduodama klientui, pridedami aktai apie jos gavimo sąlygas bei naudotas technines priemones.

Tyrimo rezultatų teisinė reikšmė

Įstatymu (PDVĮ 24 str. 1p.) nustatyta, kad privatus detektyvas turi teisę savarankiškai fiksuoti, rinkti ir tirti informaciją, duomenis, dokumentus, kurie būtini paslaugoms teikti, taigi privačių detektyvinių paslaugų teikimo metu gauta informacija yra teisėta ir gali būti panaudota ginant kliento asmens teises ar įgyvendinant jo teisėtus interesus (PDVĮ 2 str. 6 d.). Pažymėtina, kad privatus detektyvas neturi valstybės institucijoms priskirtos pareigos atskleisti ir tirti teisės pažeidimus (PDVĮ 24 str. 1 p.), todėl jis teisėtai veikia išimtinai kliento interesais, o teikdamas paslaugas privalo laikytis konfidencialumo (PDVĮ 4 str. 2d., 23 str. 1d. 2 p.). Klientas bet kuriuo metu savo nuožiūra gali apsispręsti kaip ir kada toliau savo reikmėms jis panaudos jam perduotą informaciją.

Su turtu susijusios kitokios informacijos paieška

Turtui gali būti padarytas ir kitoks neteisėtas ir klientui nepriimtinas ir poveikis- jis gali būti sugadintas, negrįžtamai sunaikintas ar kitaip neteisėtai paveiktas Toks neteisėtas poveikis gali būti daromas teritorijoms- jas užšiukšlinant, neteisėtai vykdant žemės darbus, statant statinius, juos savavališkai perstatant, kertant medžius, šienaujant, medžiojant; statiniams- apipiešiant juos graffiti piešiniais, gadinant duris, pašto dėžutes, suoliukus, vaikų žaidimų aikšteles, eismo priežiūros įrangą keliuose, kitokį turtą; asmens valdomiems daiktams- kai subraižomi ar kitaip gadinami kiemuose parkuojami automobiliai, neleistinai naudojamos bendro naudojimo teritorijos, kai nesąžiningai elgiamasi su asmeniui patikėtu turtu, dokumentais technologijomis ar suteiktomis teisėmis.

Ieškodami su turto susijusios informacijos jo rinkimo sąlygas ir galimybes detaliai aptariame su klientais.