Klientui reikalingos informacijos surinkimas

Informacijos rinkimo teisėtumo aspektas. Iki įsigaliojant PDVĮ privatūs asmenys neturėjo jokių teisėtų būdų surinkti ir panaudoti informaciją apie kitą asmenį, nes šioje srityje yra taikoma taisyklė, kad visi informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą rinkimo veiksmai yra neteisėti, išskyrus atvejus, kai tą leidžia įstatymas. Taigi, asmuo, net ir turėdamas teisę laisvai rinkti ir skleisti informaciją, negalėjo surinkti jokios informacijos apie kitą asmenį nepažeisdamas jo privataus gyvenimo taip pat ir tuo atveju, kai to reikėjo, kad apgintų savo interesus- įstatymas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į privatų asmens gyvenimą (EŽTK 8 str., LR Konstitucijos 22 str.), už neteisėtą informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimą nustatyta baudžiamoji ir civilinė atsakomybė (BK 167 str. CK 2.23 str.). Rinkti tokią informaciją galėjo tik valstybės institucijos. Priėmus Privačios detektyvinės veiklos įstatymą, privatiems asmenims atsirado naujų galimybių teisėtai ginti savo teises ir įgyvendinti teisėtus interesus. Privatus detektyvas turi teisę savarankiškai fiksuoti, rinkti, tirti informaciją, duomenis, dokumentus, kurie būtini paslaugoms klientui teikti, šias paslaugas privatus detektyvas teikia nepažeisdamas išimtinės valstybės institucijų kompetencijos, proporcingumo bei konfidencialumo reikalavimų (PDVĮ 4 str. 2d., 24 str. 1 p.). Palyginimui, advokatai, taip pat turi teisę savarankiškai rinkti dokumentus ar kitokią teisinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją (AĮ 44 str. 2 p.), tačiau įstatymas jiems iš esmės riboja teisę rinkti informaciją kitokia nei dokumentai forma, be to, informacijai gauti būtina kreiptis į duomenų turėtoją ir įrodyti prašomų pateikti dokumentų ryšį su teisinių paslaugų teikimu. Privačių detektyvų pagrindinės informacijos rinkimo sritys: 1. Dingusių asmenų paieška, jų dingimo aplinkybių tyrimas. 2. Informacijos apie nepilnamečių vaikų elgesį ir juos supančią aplinką rinkimas siekiant užtikrinti šių asmenų fizinį ar psichinį saugumą. 3. Informacijos, reikalingos baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, rinkimas ir tyrimas. 4. Kliento kilmės, giminystės ryšių, biografijos ir kitų duomenų apie klientą rinkimas ir tyrimas. 5. Kliento prarasto turto ar su turtu susijusios kitokios informacijos paieška. 6. Asmenų patikimumo ar mokumo įvertinimas. 7. Duomenų dėl nesąžiningos konkurencijos ar komercinės ūkinės veiklos rinkimas. 8. Skolininkų ir jų turto paieška. Pagrindiniai informacijos rinkimo etapai: rinkimas (paieška), aptikimas, fiksavimas, tyrimas, tikslinimas. Svarbiausi informacijos rinkimo būdai: 1. Kvalifikuota vietų, teritorijų, autotransporto daiktų ar kitokių objektų apžiūra, faktinių aplinkybių užfiksavimas. Gauta informacija įforminama apžiūros protokolais, faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolais, aprašais, prie jų pridedamos schemos, nuotraukos ir kt. Apžiūros metu gali būti surasti tyrimų objektai ir užfiksuoti įvairūs pėdsakai, tarp jų - pirštų, avalynės ar protektorių antspaudai, kvapai, mikrodalelės, audinių ir kitų medžiagų likučiai. Apžiūros metu aprašoma objektų suradimo vieta, pastebėti jų ypatumai, deformacijos. Aptikti pėdsakai taip pat aprašomi, išimami, patikimai supakuojami. 2. Asmens apklausa. Ji įforminama asmens apklausos protokolu ar privataus detektyvo tarnybiniu pranešimu apie jo iš kitų asmenų sužinotas aplinkybes (tais atvejais, kai nėra galimybių apklausą įforminti protokolu). Asmens apklausos protokole detaliai nurodomos svarbiausios vykusios apklausos aplinkybės, kad taip būtų patenkinamas apklausos metu gautos informacijos patikimumo kriterijus bei apsunkinta galimybė asmeniui vėliau jos atsisakyti. Apklausos metu gali būti daromas vaizdo ar garso įrašas, naudojamos šiuolaikinės melo atpažinimo techninės priemonės. 3. Duomenų išreikalavimas iš fizinių ar juridinių asmenų. Privačiam detektyvui išreikalaujant duomenis iš fizinių ar juridinių asmenų pažymėtini šie momentai: 1) privačiam detektyvui fiziniai ar juridiniai asmenys informaciją suteikia paprasčiau, nes teisė jam savarankiškai rinkti informaciją suteikta įstatymu; 2) privačiam detektyvui perduoti duomenys yra visiškai saugūs, privatus detektyvas yra įstatymo nustatytas asmens duomenų valdytojas, jam perduoti duomenys negali būti naudojami jokiems kitiems tikslams, nereikalingi duomenys nedelsiant sunaikinami; 2) atsisakymas suteikti informaciją vėliau gali būti aiškinamas kaip nesąžiningumas ir tai gali būti aplinkybė teismui iš viso atsisakyti ginti tokį asmenį. 4. Techninių priemonių panaudojimas. Teikiant paslaugas duomenys fiksuojami pasitelkus vaizdo ar garso įrašymo technines priemones, esant būtinumui užfiksuoti kitus fizikinius reiškinius, naudojama tam skirta kita įranga. Vilniaus privačių detektyvų grupė „Rimanas ir partneriai“ taip pat teikia narkotikų aptikimo (testavimo) paslaugą. Įvairiose gyvenimiškose situacijose, kliento interesų gynimui gali būti svarbu atlikti įvairiausius matavimus ir užfiksuoti nustatytas teisiškai reikšmingas aplinkybes, pavyzdžiui, CO2 koncentraciją ore, radiacijos, garso, vibracijos lygį, pH lygį, drėgmę, druskos ar nitratų kiekį, dirvožemio suspaudimo laipsnį, betono stiprumą. Praktiniai informacijos rinkimo būdų pritaikymo pavyzdžiai (paketai) Profesionalus stebėjimas (sąlyginis pavadinimas). Jo metu surinksime ir konfidencialiai pateiksime informaciją apie asmenų, automobilių ar kitų objektų buvimo vietą, laiką, judėjimo maršrutus ir kitas aplinkybes; informaciją apie poveikį teritorijoms, pastatams, kitiems objektams, taip pat ir gyvūnams. Gauta informacija gali būti fiksuojama specialia technika. Didelis mūsų paslaugų spektras susijęs su profesionaliu asmens stebėjimu- jeigu norite būti tikri dėl žmogaus, nelikite nežinomybėje ir pašalinkite abejones – mes naudojame reikiamus metodus ir techniką, leidžiančius patikimai įsitikinti, kad Jus dominančio asmens neslegia nusikalstama praeitis, narkotikų vartojimas, skolos, intymūs ryšiai su kitais asmenimis, nustatome ar asmuo nesivadovauja išimtinai savanaudiškomis paskatomis bendraudamas su Jumis- siūlydamas sudaryti santuoką, ragindamas pasitikėti jo žodžiu, kviesdamas sudaryti ar kitokį asmeninio pobūdžio ar verslo sandorį. Fotografavimas ir vaizdo stebėjimas Vienas iš svarbių profesionalaus stebėjimo rezultatų yra fotografavimas ir vaizdo stebėjimas. Šiuo būdu gautus duomenis sunku nuginčyti, nes juose paprastai būna matyti įvairių informatyvių detalių, kurios patikimai patvirtina įrodinėjamą aplinkybę. Daugeliu atvejų, būtent todėl profesionalaus stebėjimo metu gauta patikima foto ir vaizdo medžiaga yra puikus argumentas, kad išsklaidytumėte iškilusias abejones, efektyviai ir su nauda sau išspręstumėte Jums iškilusias konfliktines situacijas. Paminėsime kelis atvejus, kai toks stebėjimas Klientams galėtų būti patrauklus. Stebėjimas dažnai yra susijęs su santuokinės (ar partnerių) neištikimybės tyrimu. Pavyzdžiui, dėl nepaaiškinamų priežasčių, staiga pasikeičia sutuoktinio elgesys ir kitas sutuoktinis kamuojamas negeros nuojautos ir neranda sau vietos. Tokiu atveju Jums padės fotografavimo ir vaizdo stebėjimo būdu gauta informacija-ji leis pašalinti nuogąstavimus arba įgyti neginčijamus išdavystės įrodymus. Fotografijos ar vaizdo stebėjimo būdu gauti duomenys gali būti naudingi ir tėvams, kuriems nerimą kelia neįprastas jų vaikų elgesys ir su tuo susijusi baimė, kad jų vaikui neigiamą poveikį daro netinkamas bendravimas su kitais asmenimis. Foto fiksavimo ar vaizdo stebėjimo būdu gauti duomenys gali padėti nustatyti įvairią žalą teritorijoms, pastatams, asmenims ar kitam turtui darančius asmenis- padėti nustatyti asmenis, gadinančiu statinius paplūdimuose, parkuose, teršiančius pakeles, apipiešiančius turtą graffiti piešiniais, gadinančius kiemuose esančius automobilius ar vaikų žaidimų aikšteles, parkuojančius automobilius neleistinose vietose, konfliktuojančius su kitais asmenimis ir kt. Objekto operatyvinis aptarnavimas Tai kompleksas priemonių, skirtų apsaugoti įmonės komercines paslaptis, kad išvengti nuostolių, kurie gali atsirasti dėl darbuotojų nesąžiningumo ar nelojalumo, t.y. kai įmonės saugojami duomenys yra neteisėtai perduodami prieigos teisės neturintiems kitiems asmenims ar rengiamasi tokius veiksmus atlikti; darbuotojas duomenys pradeda kaupti turėdamas tikslą pradėti savo konkuruojantį verslą. Pasaulinės tendencijos (Tarptautinio arbitražo ir PPO ginčų praktika) rodo sparčiai augančią duomenų saugumo problemą- skaičiuojama, kad ginčų kylančių duomenų apsaugos sferoje kasmet padvigubėja. Mūsų privačių detektyvų grupės „Rimanas ir partneriai“ objekto operatyvinio aptarnavimo paslauga skirta padidinti kliento duomenų saugumą ir apima detektyvo dalyvavimą personalo atrankoje, kandidatų praeities gyvenimo faktų patikrinimą, periodinius prevencinius pokalbius su atskirais darbuotojais dėl galimų naujų su nesąžiningumu susijusių ketinimų darbe, taip pat atliekamas konkrečių darbdavio interesus pažeidžiančių faktų patikrinimas. Mūsų atliekamas įmonės aptarnavimas pasižymi tuo, kad yra nešališkas; privatiems detektyvams nėra atskleidžiamos įmonės saugojamos paslaptys; tai nėra brangu, nes taikomos melo atpažinimo technologijos, kurios nereikalauja daug darbuotojų laiko. Specialios operacijos Tai suplanuotas ir tam tikra seka vykdomas suplanuotų priemonių kompleksas, skirtas gauti ir užfiksuoti Klientui reikšmingus faktus ar jų sekas. Planuojant operacijas į vieną visumą suvedama visa eilė įvykių, dalyvaujančių asmenų prognozuojamų veiksmų ar atsitiktinių asmenų poelgių, kurie padeda nustatyti Kliento pageidaujamus faktus.

Kliento prarasto turto paieška

Vilniaus privačių detektyvų grupės „Rimanas ir partneriai“ detektyvų paslaugų gali prireikti tais atvejais, kai Jūsų turtą pagrobė, iššvaistė ar jis kitaip prarastas dėl nenustatytų asmenų veiksmų, kai turtą galėjo pasisavinti artimi ar pažįstami asmenys, taip pat, kai su turto dingimu galimai yra susiję darbuotojai.

Paslaugos tikslas

Pagrindinis tyrimo tikslas yra nustatyti prarasto turto ar nuosavybės teisės į tą turtą patvirtinančio dokumento būvimo vietą. Tyrimo metu iš esmės siekiama tiesiogiai aptikti prarastą kliento turtą- pinigus, dokumentus ar kitas vertybes. Taip pat tyrimo metu galimas ir netiesioginis rezultatas, t.y. asmens paskatinimas jį grąžinti (kai asmuo padeda jį surasti, pats „netikėtai“ jį suranda ar pan.) arba kai gaunamas asmens prisipažinimas ir įsipareigojimas atlyginti padarytą žalą. Paslaugos rezultatu reikėtų laikyti ir tyrimo metu aplinkai padaromą reikšmingą prevencinį poveikį – juo užkertamas kelias tolimesniems turto grobstymams; įtariamas asmuo patiria neigiamus išgyvenimus, paprastai vengia tą patirti pakartotinai; aplinkinių akyse sumenkęs asmens patikimumas (pavyzdžiui, buvo aptiktas jo melavimas, pagrįstai suabejota jo iškelta alibi ir pan.), gali esminiai pakirsti jo gerovės pagrindus ateityje; klientas gali tiesiog atsisakyti abejonių sukėlusio darbuotojo paslaugų ir pan.

Atliekamo tyrimo apimtis

Tyrimo metu aiškinamasi dėl turto dingimo aplinkybių, ieškomi dalyvavę, ar prie to prisidėję asmenys, taip pat nustatomi asmenys, ką nors žinantys apie turto dingimo aplinkybes, aiškinamasi asmenų elgesio motyvai, tikrinamas jų alibi.

Tyrimo formos

Tyrimo metu: asmenys apklausiami žodžiu ir raštu, atliktos apklausos įforminamos asmenų apklausos protokolais ar privataus detektyvo tarnybiniais pranešimais apie jam kitų asmenų suteiktą informaciją; specialisto kvalifikuotai apžiūrimi įvairūs objektai, teritorijos ar autotransportas, dėl to surašomi objektų apžiūros protokolai ar faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai; apie nustatytas aplinkybes gali būti surašomi tarnybiniai pranešimai; vykdomas objektų profesionalus stebėjimas ir gauta informacija fiksuojama audio, vaizdo, GPS techninėmis priemonėmis; naudojamos melui aptikti ir jo analizei skirtos techninės priemonės. Gauta informacija perduodama klientui, pridedami aktai apie jos gavimo sąlygas bei naudotas technines priemones.

Tyrimo rezultatų teisinė reikšmė

Įstatymu (PDVĮ 24 str. 1p.) nustatyta, kad privatus detektyvas turi teisę savarankiškai fiksuoti, rinkti ir tirti informaciją, duomenis, dokumentus, kurie būtini paslaugoms teikti, taigi privačių detektyvinių paslaugų teikimo metu gauta informacija yra teisėta ir gali būti panaudota ginant kliento asmens teises ar įgyvendinant jo teisėtus interesus (PDVĮ 2 str. 6 d.). Pažymėtina, kad privatus detektyvas neturi valstybės institucijoms priskirtos pareigos atskleisti ir tirti teisės pažeidimus (PDVĮ 24 str. 1 p.), todėl jis teisėtai veikia išimtinai kliento interesais, o teikdamas paslaugas privalo laikytis konfidencialumo (PDVĮ 4 str. 2d., 23 str. 1d. 2 p.). Klientas bet kuriuo metu savo nuožiūra gali apsispręsti kaip ir kada toliau savo reikmėms jis panaudos jam perduotą informaciją.

Su turtu susijusios kitokios informacijos paieška

Turtui gali būti padarytas ir kitoks neteisėtas ir klientui nepriimtinas ir poveikis- jis gali būti sugadintas, negrįžtamai sunaikintas ar kitaip neteisėtai paveiktas Toks neteisėtas poveikis gali būti daromas teritorijoms- jas užšiukšlinant, neteisėtai vykdant žemės darbus, statant statinius, juos savavališkai perstatant, kertant medžius, šienaujant, medžiojant; statiniams- apipiešiant juos graffiti piešiniais, gadinant duris, pašto dėžutes, suoliukus, vaikų žaidimų aikšteles, eismo priežiūros įrangą keliuose, kitokį turtą; asmens valdomiems daiktams- kai subraižomi ar kitaip gadinami kiemuose parkuojami automobiliai, neleistinai naudojamos bendro naudojimo teritorijos, kai nesąžiningai elgiamasi su asmeniui patikėtu turtu, dokumentais technologijomis ar suteiktomis teisėmis.

Ieškodami su turto susijusios informacijos jo rinkimo sąlygas ir galimybes detaliai aptariame su klientais.